ügyvédi iroda szolgáltatás

Mit csinálunk

Jogi tanácsadás

A jog útvesztőiben vállaljuk minden jogi megfontolást igénylő kérdésben a jogi tanácsadást. A személyes konzultáció keretében sor kerül az ügy mélyreható elemzésére, a iratok megtekintésére és minden fontos körülmény számbavételére. A tényállás megismerését követően a jogszabályok és a bírói gyakorlat ismeretén alapuló megfontolt és felelősségteljes jogi vélemény kialakítására kerül sor. Az esetek többségében egy óra alatt megválaszoljuk minden kérdését és általában megoldást is találunk jogi problémájára. Ügyfeleinknek azt ajánljuk, hogy a nagyobb baj megelőzése érdekében, még az ügy kezdeti stádiumában vegyék igénybe a szolgáltatást annak érdekében, hogy tisztában legyenek jogaikkal. A jogi tanácsadás keretében jogi véleményt és segítséget adunk egy tervezett per megindításához, a per esélyeinek latolgatásához vagy a folyamatban lévő perben a védekezési taktika kialakításához. Szerződés aláírása előtt segítséget nyújtunk a tervezett szerződés véleményezésében.

Szerződések, Okiratok szerkesztése és ellenjegyzése (okiratszerkesztés)

Az Ügyvédi Iroda ügyvédjei minden esetben saját maguk készítik el a szerződéseket, okiratokat. A szerződések készítése során felmérjük a lehetséges veszélyforrásokat és körbebástyázzuk a szerződést a szükséges biztosítékokkal a későbbi viták elkerülése végett. A szerződések látszólagos hasonlóságuk ellenére mindig tartalmaznak egyedi vonásokat, ezért sosem készítünk szerződéseket blanketták vagy sablonok alapján. Minden esetben személyre és ügyletre szabottan készülnek az általunk szerkesztett szerződések. Ez nem csupán azért fontos, mert az okiratok ellenjegyzésének nincs és nem is lehet más módja, hanem azért is, mert csak így tudjuk Ügyfeleinknek garantálni, hogy az általuk kívánt joghatást (a szerződés tulajdonképpeni „lényege”) kiváltásra kerüljön. Az okiratok szerkesztése során pontosan felvázoljuk az esetleges veszélyforrásokat, buktatókat és igyekszünk ezeket maximálisan kizárni.  A későbbi jogviták elkerülése érdekében fontos, hogy a szerződések, okiratok minden esetben a szerződéses partnerek által jóváhagyott, megfelelő biztosítékokkal rendelkezzen, hiszen ezek, a szerződés teljesülését hivatottak elősegíteni.

Minden leendő ügyfelünknek hangsúlyosan tanácsoljuk, hogy semmilyen esetre se készítsen szerződést ingyenesen letölthető vagy fizetős iratminták alapján, ha csak az iratminta eladója írásban nem vállal felelősséget az iratmintája alapján megkötött szerződésből esetlegesen keletkező kár megtérítésére.

Megbízható ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett szerződés megéri az árát, sok problémát előzhet meg vele és megkímélheti magát a komolyabb veszteségektől. Okirat szerkesztési szolgáltatásunk keretében napi rendszerességgel készítünk ingatlanokkal kapcsolatos szerződéseket (ingatlan adásvételi szerződés, ingatlan bérleti szerződés), gazdasági társaságok alapításával és eladásával kapcsolatos szerződéseket (társasági szerződés, üzletrész adásvételi szerződés), munkaviszonnyal összefüggésben keletkező okiratokat (munkaszerződés, kollektív szerződés), örökléshez és hagyatéki eljáráshoz kapcsolódó iratokat (végrendelet) valamint a házassági és családi jogviszonyokkal kapcsolatos szerződéseket (házassági vagyonjogi szerződés).

Az ügyvédi ellenjegyzés kiemelt jelentőségére, és az újonnan hatályba lépett ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) tekintettel fontosnak tartjuk ügyfeleinket tájékoztatni az ügyvédi ellenjegyzés legfontosabb szabályairól:

Az ügyvédi ellenjegyzés tartalmazza az ellenjegyző ügyvéd a nevét, a kamarai azonosító számát, az ellenjegyzés tényét, továbbá az ellenjegyzés helyét és időpontját, valamint az ellenjegyző ügyvéd aláírását és a papíralapú okiraton az ellenjegyző ügyvéd aláírásának oldalán a szárazbélyegzőjének a lenyomatát.

A szerződés ellenjegyzésével az ügyvéd egyrészt azt igazolja, hogy az ellenjegyzett szerződés a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, másrészt az ügyvéd azt igazolja, hogy a szerződésben megjelölt felek a szerződést saját kezűleg, az ügyvéd előtt vagy az ügyvéd helyettese előtt írták alá. Ügyvéd csak olyan okiratot láthat el ellenjegyzéssel, ami saját vagy irodája közreműködésével jött létre. Az ügyvéd tehát nem ellenjegyezhet olyan szerződést, amit nem ő szerkesztett, és amit nem előtte vagy helyettese előtt írtak alá.

Az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okirat teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, amelynek definícióját a Polgári perrendtartásról szóló 2016. CXXX. törvény 325. § (3) bekezdése összegzi: „A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy magára kötelezőnek ismerte el.

Az, hogy az ügyvéd csak a maga vagy irodája által készített okiratot ellenjegyezheti, azt jelenti, hogy előzetesen megismerte a felek szerződéses elképzeléseit, majd a szakmai és jogszabályi elvárásoknak megfelelően fogalmazta meg azt, amit a felek közösen és egybehangzóan akartak. Az ügyvéd nem jogosult és nem is köteles a felek mögöttes szándékainak vizsgálatára. Az ügyvéd az szerződés ellenjegyzésével arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződést írásba foglalja és a felek nyilatkozatainak megtételét bizonyítja.

Tehát  ellenjegyzésével az ügyvéd egyrészt azt igazolja, hogy az ellenjegyzett okirat a felek kinyilvánított akaratát tükrözi, másrészt az ügyvéd biztosítja, hogy a szerződésben megjelölt felek, illetve képviselőik azonosítása, személyi okmányainak ellenőrzése megtörtént és a szerződést saját kezűleg, az ellenjegyző ügyvéd előtt vagy az ügyvéd helyettese előtt írták alá. Ügyvéd csak olyan okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amelyet saját maga szerkesztett, illetve szakmailag jóváhagyott.

Az ügyvédi ellenjegyzés lényege tehát az, hogy az ügyvéd szerkeszti az okiratot, az ügyvéd felel annak szakszerűségéért és hitelességéért. Az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott szerződés megteremti az ügyvéd fokozott anyagi és erkölcsi felelősségét. Az ügyvéd ellenjegyzése nem egy egyszerű aláírás, hanem annál sokkal több, annak állítása, hogy az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott szerződés jogszerű, és ezért az ügyvéd teljes felelősséget vállal.

Az, hogy az ügyvéd csak a maga vagy irodája által készített és szakmailag jóváhagyott okiratot ellenjegyezheti, azt jelenti, hogy előzetesen megismerte az azonosított felek szerződéses elképzeléseit, majd a szakmai és jogszabályi elvárásoknak megfelelően fogalmazta meg azt, amit a felek közösen és egybehangzóan akartak. Az ügyvéd nem jogosult és nem is köteles a felek mögöttes szándékainak vizsgálatára, azonban minden esetben körültekintően köteles eljárni (ld.: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, 73-76. §§). Az ügyvéd, amennyiben elvállalja egy szerződés ellenjegyzését, arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződést írásba foglalja a felek akaratának, saját szaktudásának és a jogszabályoknak megfelelően, továbbá bizonyítja, hogy a szerződés tartalma a felek akaratnyilatkozatát tükrözi és azt a szerződésben megjelölt, beazonosított felektől származik.

Az ügyvéd tehát soha nem ellenjegyezhet más által szerkesztett és/vagy szakmailag jóváhagyott szerződést, továbbá amit nem előtte vagy helyettese előtt írtak alá. Kiemelten fontos továbbá, hogy a feleket a szerződés aláírását megelőzően, a törvény előírásai alapján azonosítsa, csökkentve ezzel a köz- és magánokirathamisítások számát. E cél nyomatékosítása érdekében az Üttv. kötelezi az ügyvédeket 2018. január 1-jétől minden, közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzésére vonatkozó eljárásában a jogi képviselet, valamint közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okiratszerkesztés esetén az okmány- és személyellenőrzést, az erre létrehozott rendszeren (JÜB) keresztül. Ezzel kétséget kizáróan megállapíthatóvá válik a természetes személyek személyazonossága.

Az ügyvédi ellenjegyzéshez nem elegendő az ügyvéd egyszerű aláírása, hanem az ügyvédnek az erre való jogosultságát is igazolnia kell. Ezt szolgálja a sorszámmal ellátott, az ügyvédi kamaráknál regisztrált ügyvédi szárazbélyegző, valamint a kötelezővé tett, egyedi azonosítószám (Kamarai Azonosító Szám, KASZ) feltüntetése az ellenjegyzésben. Szárazbélyegzővel nem minden ügyvéd rendelkezik. Az alkalmazott ügyvéd, tehát azaz ügyvéd, aki más ügyvéd vagy ügyvédi iroda alkalmazásában áll, nem rendelkezik száraz bélyegzővel. Az alkalmazott ügyvédet az őt alkalmazó ügyvéd vagy ügyvédi iroda tagjának szárazbélyegzőjét csak erre vonatkozó kifejezett felhatalmazás alapján használhatja. Az ügyvédi bélyegző, valamint elektronikus okiraton a követelményeknek megfelelő elektronikus aláírás és időbélyegző használata nélkül az ügyvéd aláírása nem minősül ügyvédi ellenjegyzésnek.