Szakterületek

Ingatlanjog

Az Ügyvédi iroda kiemelt szakterülete az ingatlanjog, ennek során vállaljuk az ingatlan átruházással kapcsolatos összes okirat (adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések, csere szerződések, stb.) elkészítését és lebonyolítását. Az Ügyvédi Iroda teljes körű ügyvédi szolgáltatást nyújt az ingatlanokkal összefüggő első jogi konzultációtól kezdve az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig.

 • ingatlanokkal kapcsolatos jogok és tények felülvizsgálata, ingatlanjogi tanácsadás;
 • lakás és egyéb ingatlan adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, használati szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés;
 • szerződés és egyéb a tulajdonjog átruházására irányuló okiratok elkészítése és véleményezése;
 • ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokra vonatkozó szerződések elkészítése;
 • társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), házirend, lakásszövetkezeti alapszabály szerkesztése, módosítása;
 • telekalakítás és ingatlan átminősítésének lebonyolítása;
 • perbeli képviselet ingatlanjoggal kapcsolatos perekben;
 • az ingatlanjog keretében az egyes szerződésekhez kapcsolódó egyes hatósági eljárások intézése (gyámhatósági eljárás, közigazgatási hatósági eljárás, földhivatali eljárás);
 • ingatlanhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadás;

Cégjog – Társasági jog

 • gazdasági társaságok alapítása, átalakítása és megszüntetése;
 • a cégek alapításához szükséges valamennyi jogi dokumentum (társasági szerződés, alapító okirat, szindikátusi szerződés, stb.) elkészítése;
 • társaságok létesítő okiratának módosítása;
 • képviselet a cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásban;
 • cégek jogi átvilágítása;
 • társasági részesedések átruházása, részvény és üzletrész adásvételi szerződés elkészítése;
 • közgyűlésekhez, taggyűlésekhez szükséges dokumentumok elkészítése;
 • végelszámolással, csődeljárással és felszámolási eljárással kapcsolatos jogi tanácsadás;
 • cégbírósági eljárásokban jogi képviselet ellátása.

Munkajog

Az Ügyvédi Iroda rendszeresen nyújt jogi tanácsadást társaságok és munkavállalóik számára munkajogi kérdésekben, ideértve a munkaviszony keletkezésével, megszűnésével, vezetői és általános munkaszerződésekkel kapcsolatos kérdésekben, továbbá vállalja az ehhez tartozó okiratok elkészítését és véleményezését.

 • a társaságok jogszerű működésének biztosítása munkajogi szempontból;
 • munkaszerződések elkészítése, módosítása, megszüntetése;
 • munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos okiratok szerkesztése;
 • munkaszerződések véleményezése;
 • munkajogi tanácsadás munkavállalók és munkáltatók részére;
 • munkaviszonyból eredő jogviták peren kívüli rendezése;
 • munkajogi viták esetén képviselet munkaügyi perekben;
 • munkaügyi szabályzatok, kollektív szerződések elkészítése,véleményezése.

Büntetőjog

Irodánk tevékenységi körei közül kiemelt szerep jut a büntetőjogi képviselet ellátásának. Az Ügyvédi Iroda büntetőjogon belüli speciális irányultsága a gazdasági, vagyon elleni és közlekedési bűncselekmények során való jogi képviselet, büntetőjogi védelem ellátása. Az Ügyvédi Iroda jogi tanácsot ad büntetőügyben érintett személyeknek, cégvezetőknek, továbbá ellátja a gyanúsítottak és vádlottak jogi képviseletet a nyomozati szervek és bíróságok előtt.

 • tanácsadás büntetőeljárással kapcsolatos ügyekben;
 • terhelti képviselet büntetőeljárás során;
 • sértetti képviselet büntetőeljárás során;
 • Gyanúsított képviselete a nyomozati szakban;
 • Vádlott képviselete a bírósági szakban;
 • tanúként résztevő személyek képviselete büntetőeljárás során.

Szabálysértési jog

Az Ügyvédi Iroda ellátja a szabálysértési ügyekben eljárás alá vont személyek jogi képviseletét a szabálysértési törvény hatálya alá tartozó cselekmények kapcsán indult szabálysértési eljárásokban.

Idegenrendészeti jog

 • külföldi állampolgárok részére vízum, tartózkodási engedély, munkavállalási engedély és letelepedési engedély ügyintézése;
 • külföldi és egykori magyar állampolgárok, illetve leszármazóik részére képviselet magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos ügyekben.

Öröklési jog

 • végrendeletek elkészítése és letéti őrzése;
 • öröklési szerződések elkészítése;
 • tartási szerződések és életjáradéki szerződések elkészítése;
 • halál esetére szóló ajándékozási szerződések elkészítése;
 • várt örökségről szóló megállapodások elkészítése;
 • képviselet ellátása hagyatéki eljárásban és öröklési jogi vitákban.

Internetjog – Domain jog

 • internetszolgáltatók és internetes cégek részére a működésükhöz szükséges vállalkozási szerződések, megbízási szerződések elkészítése, véleményezése (pl.: webhoszting szerződés, szerverhoszting szerződés);
 • számítógépes művek szerzői jogi védelmével kapcsolatos jogi feladatok ellátása;
 • domain adásvételi szerződések elkészítése véleményezése;
 • domain jogvitákban jogi képviselet ellátása;
 • szoftver szerződések elkészítése véleményezése;
 • webreklámok jogi kérdései;
 • adatvédelem, adatkezelés.