Kábítószer-kereskedelem

A kábítószer-kereskedelem a kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmények közé tartozik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy akár 20 év vagy életfogytiglan tartó szabadságvesztés büntetés is kiszabható a büntetőeljárás során. A nyomozás során a rendőrség gyakran él a titkos adatszerzés lehetőségével, így gyűjtve bizonyítékot lehallgatás, megfigyelés vagy fedett nyomozók használatával.

Az emberi egészségre a tudomány jelenlegi állása szerint veszélyes anyagokat tekint a törvény kábítószernek, melyek pontos meghatározására nemzetközi egyezmények mellékleteiben került sor.

Mi minősül kábítószernek?

Egyrészt az 1988. évi törvényerejű rendelettel kihirdetett az Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített, az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékében meghatározott anyagok.

Másrészt az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló Bécsben, az 1971. évi február 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékében meghatározott veszélyes pszichotróp anyagok.

Harmadrészt az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló törvény mellékletében meghatározott pszichotróp anyagok.

Milyen magatartásokat büntet a törvény a kábítószer-kereskedelem kapcsán?

A kábítószer-kereskedelem elkövetési magatartásainak széles tárházát nyújtja a törvény. A jogalkotó a kereskedelmi tevékenység körébe vonja mindazon magatartásokat, amelyek a kábítószer kínálásától a tényleges kereskedelemig terjednek. Ezek sorrendben a következők:

Kínálás: kínálás alatt olyan magatartást értünk melyek során az elkövető más személyt hív fel a kábítószer átvételére, de maga az átvétel nem történik meg, magyarul a felhívás eredménytelen marad. A kábítószer ilyenkor az elkövető birtokában van, felajánlás során az elkövető az átvételre ösztönöz. Ha megvalósul az átvétel akkor már nem kínálásról, hanem átadásról beszélünk. A bűncselekmény szempontjából nem bír relevanciával, hogy a kínálásra ingyenesen, vagy ellenérték fejében kerül sor.

Átadás: átadás során a megkínált személy a kábítószert átveszi. Átadás csak abban az esetben valósul meg ha maga a cselekmény alkalmi jellegű tevékenység, aminek következtében egy konkrétan meghatározható személy szerzi meg a kábítószert azzal a céllal, hogy azt maga elfogyassza.

Forgalomba hozatalról: van szó, ha az elkövető több személynek juttat kábítószert. Forgalomba hozatalról beszélünk akkor is ha az elkövető egy személynek juttat kábítószert, de az a személy célja nem a kábítószer elfogyasztása hanem annak továbbadása más személyeknek. Erre a szándékra az átadott kábítószer mennyiségéből, illetve az átadás körülményeiből szokott következtetni a nyomozó hatóság. A forgalomba hozatal magában fogalal minden olyan tevékenységet, ami nem éri még el a kereskedés fogalmát, így az eladók vagy vevők felkutatását, a kábítószer megvizsgálását csomagolását, a szállítóeszközök biztosítását

Kereskedés: egy szélesebb fogalmi kört ölel fel, mint a forgalomba hozatal, itt gyakran egy kereskedelmi láncot kell vélelmezni, ahol viszonteladók szerepelnek. A kereskedés feltételezi a rendszerességet és rendszeres ismétlődő anyagi haszon érdekében történik.

Anyagi eszközök szolgáltatása: alatt a kereskedelem elkövetéséhez szükséges anyagi háttér biztosítását kell érteni. Anyagi szolgáltatás vagyoni értékkel bíró dolog, illetve pénz átadása révén valósul meg.

A bűncselekmény tényállása nem tartalmaz eredményt, (immateriális bűncselekmény) tehát bármelyik elkövetési magatartás megvalósulásával befejezetté válik a cselekmény.

Ki lehet a bűncselekmény elkövetője?

A törvény a kábítószer kereskedelem során kétfajta bűnelkövetőt különböztet meg a Btk. 176.§ alapján a bűnelkövető bárki (18 év alatti is) lehet. Viszont a 177.§ alapján a bűnelkövető csak 18. életévét betöltött személy lehet, aki 18. életévét be nem töltött személy irányában folytatja a fent tárgyalt elkövetési magatartásokat. Ennek a bűncselekménynek a megítélése súlyosabb, és lehetővé teszi az életfogytiglanig tartó szabadságvesztés kiszabását is. A kábítószer-kereskedelmet csak szándékosan lehet elkövetni, az elkövető tudatának ki kell terjednie arra a tényre, hogy kábítószer az, amit kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik, anyagi eszközt szolgáltat.

Mik a súlyosbító körülmények?

A súlyosbító körülményeknél a jogalkotó alapvető különbséget tesz a 176.§ alapján szabályozott és a 177.§ alapján szabályozott bűncselekmények között.

A bárki által megvalósítható kábítószer-kereskedelem során súlyosabbnak minősül, ha azt:

 • bűnszövettségben
 • hivatalos, vagy közfeladatot ellátó személyként e minőséget felhasználva
 • a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében követik el.

Külön bekezdésben szabályozza a törvény a jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelmet, mely még súlyosabban minősül.

A 18. életévét betöltött személynél, aki 18. életévét be nem töltött személy közreműködésével követi el a következő minősített esetek vannak:

 • jelentős mennyiségű kábítószerre
 • bűnszövettségben
 • hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként e minőséget felhasználva

A törvény értelmező rendelkezése tartalmazza a jelentős mennyiség fogalmát úgy határozza meg, hogy a csekély mennyiségű nevesített kábítószerek felső határának hússzorosát meghaladja, vagy a nem nevesített kábítószerek esetén a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának száznegyvenszerese.

Mi a csekély mennyiség?

§ (1) A 176-180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha

 • a) annak bázis formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma
 • aa) LSD esetén a 0,001 gramm,
 • ab) pszilocibin esetén a 0,1 gramm,
 • ac) pszilocin esetén a 0,2 gramm,
 • ad) amfetamin, metamfetamin és MDPV esetén a 0,5 gramm,
 • ae) dihidrokodein esetén a 0,8 gramm,
 • af) heroin esetén a 0,6 gramm,
 • ag) morfin esetén a 0,9 gramm,
 • ah) ketamin, kodein, MDA, MDMA, N-etil-MDA (MDE), MBDB, 1-PEA, N-metil-1-PEA, mCPP, metadon, 4-fluoramfetamin és petidin esetén az 1 gramm,
 • ai) mefedron, metilon és 4-MEC esetén az 1,5 gramm,
 • aj) kokain esetén a 2 gramm,
 • ak) BZP esetén a 3 gramm,
 • b) GHB esetén annak sav formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma a 7,5 gramm,
 • c) tetrahidro-kannabinol (THC) esetén a tiszta és savformában együttesen jelen levő THC-tartalom (totál-THC) a 6 gramm mennyiséget nem haladja meg.

 

(2) A 176-180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha kannabisz növény esetén a növényegyedek száma legfeljebb öt.

A kábítószer kereskedelem nagyon súlyos bűncselekmény. Ha úgy érzi, hogy Önt, vagy ismerősét ilyen bűncselekménnyel gyanúsítják, vegye fel ügyvédjével a kapcsolatot a lehető legkorábbi időpontban. Az elkésett, nem átgondolt védekezés súlyos éveket jelenthet a büntetéskiszabás során.