Cégalapítás – szerződésminta: Kft

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA
Társasági szerződés

Alulírott tagok, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:
1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: …………………………………………………… Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: ………………………………………………………………………… Kft.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: …………………………………………………………………………
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: …………………………………………………………..
1.3. A társaság székhelye: ………………………………………………………………………………………………
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ……………………………………………………….
1.4. A társaság telephelye(i): ……………………………………………………………………………………….
1.5. A társaság fióktelepe(i): ……………………………………………………………………………………….
2. A társaság tagjai
2.1. Név: …………………………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………
Cégnév (név): ……………………………………………………………………………………………………..
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ………………………………………………………………….
Székhely: ………………………………………………………………………………………………………………
Képviseletre jogosult neve: ………………………………………………………………………………………
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………
2.2. Név: ……………………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………
Cégnév (név): ……………………………………………………………………………………………………..
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ………………………………………………………………….
Székhely: ……………………………………………………………………………………………………………..
Képviseletre jogosult neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………..
3. A társaság tevékenységi köre(i)
3.1. Főtevékenység: ………………………………………………………………………………………………………
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ………………………………………………………………………………….
4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama: a) határozatlan
b) határozott, ………………………………………………………………….-ig.
5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje ………………………………………………………………………………… Ft, azaz
………………………………………………………………………………………………………….. forint, amely
a) ……………………….. Ft azaz …………………………………………………………………………. forint
készpénzből
b) ………………………………………………………………………………………………………….. Ft, azaz
…………………………………………………………………… forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a törzstőke …………… százaléka

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig helytállnak a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
6. Az egyes tagok törzsbetétje
6.1. Név (Cégnév): ……………………………………………………………………………………………………….
Törzsbetét összege: …………………………………………………………………………………………… Ft.
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz ……………………………………………………………………………………………………… Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: ………………….. Ft, mértéke a tag pénzbetétjének ……. %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget: ……………………………………….- ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be,
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: ……………………………………………………….. értéke: ………………………………. Ft, amelyet alapításkor/ cégbejegyzést követően ……………………………. -ig a társaság rendelkezésére bocsát.
6.2. Név (Cégnév): ……………………………………………………………………………………………………
Törzsbetét összege: …………………………………………………………………………………………………
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz ………………………………………………………………………………………………………. Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: ………………….. Ft, mértéke a tag pénzbetétjének ……. %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget: ……………………………………….- ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be,
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: ……………………………………………………….. értéke: ………………………………. Ft, amelyet alapításkor/ cégbejegyzést követően ……………………………. -ig a társaság rendelkezésére bocsát.
7. Pótbefizetés

7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára
a) pótbefizetést előírhat.
b) pótbefizetést nem írhat elő.
7.2. A pótbefizetés legmagasabb összege: ………………………………………………………………. Ft.

7.3. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.
7.4. A pótbefizetés legfeljebb
a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen
b) üzleti évenként …………………………. alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

8. Üzletrész
8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.
8.2. Az üzletrész

a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
b) a tagok törzsbetétjétől eltér.
Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:
1. üzletrész ………………………………………..%
Név (Cégnév): ……………………………………………………………………………………………………….

2. üzletrész ……………………………………..%
Név (Cégnév): ……………………………………………………………………………………………………….

3. üzletrész ……………………………………..%
Név (Cégnév): ……………………………………………………………………………………………………….

Név (Cégnév): …………………………………………………………………………………………………….

Közös képviselő: ……………………………………………………………………………………………………
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………………………….
9. Az üzletrészek átruházása, felosztása
9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.
9.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.  Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére
a) jogosultság a fenti sorrendben illeti meg
b) jogosultság nem illeti meg.
9.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához
a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.
b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.

9.4. Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen
a) az üzletrész átruházható.
b) az üzletrész nem ruházható át.

9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.
10. A nyereség felosztása
10.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből meghatározott összeg illeti meg.
10.2. Az eredmény a tagok között
a) a törzsbetétek arányában oszlik meg.
b) az alábbi arányban oszlik meg:
Név (Cégnév): ……………………………………………………………………………………………………….
Arány: …………………………………….%
Név (Cégnév): …………………………………………………………………………………………………….
Arány: …………………………………….%

10.3. Osztalékra az a tag jogosult, aki

  1. a) az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult.
  2. b) a tárgyév ………………….. hónap …… napjáig a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult volt.

10.4. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

11. A társaság taggyűlése

11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.
11.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben
a) taggyűlés tartásával
b) írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.

11.3. A taggyűlést évente

  1. a) legalább egyszer
  2. b) …………. hónapi gyakorisággal

össze kell hívni a társaság

a) székhelyére vagy telephelyére.

b) …………………………………………………………………………………………………… címre.

11.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Név (Cégnév): ………………………………………………………………………………………………………..
szavazatszám: ……………………………………………………….. arány: ………………………………….%
Név (Cégnév): …………………………………………………………………………………………………….
szavazatszám: ……………………………………………………….. arány: ………………………………….%

11.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb tizenöt napnál.

11.6. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

11.7. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

 

  1. Az ügyvezetés és képviselet

12.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: …………………………………………………………………………………………..

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………….

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviseletre jogosult neve: ……………………………………………………….

Lakcím: ……………………………………………………

Az ügyvezetői megbízatás

  1. a) határozott időre
  2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

 
13. Cégvezető
13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
13.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: …………………………………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………
Kinevezés kezdő időpontja: ……………………………………………………………

13.3. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot

  1. a) biztosíthat.
  2. b) nem biztosíthat.

14. Cégjegyzés
14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Név: …………………………………………………………………………………………………………………..
14.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név: ………………………………………………………………………………………………………………….
és
Név: …………………………………………………………………………………………………………………..
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név: ……………………………………………………………………………………………………………….
és
Név: …………………………………………………………………………………………………………………..
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
15. Felügyelőbizottság
15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.

15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

15.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: …………………………………………………………………………………………………………………….

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………..
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: …………………………………………………………………………………
A megbízatás lejárta: ……………………………………………………………………………………………
Név: …………………………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ………………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: ……………………………………………………………………………………………
16. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
Név: ………………………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………….
Kamarai nyilvántartási száma: …………………………………………………………………………………
Cégnév: ………………………………………………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………………………………………
Székhely: ………………………………………………………………………………………………………………
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ………………
Kamarai nyilvántartási száma: …………………………………………………………………………………
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………..
Helyettes könyvvizsgáló neve: …………………………………………………………………………………
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………..
A megbízatás kezdő időpontja: ………………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: ………………………………………………………………………………………………
17. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.
18. Egyéb rendelkezések
18.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
18.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be újabb tagot.

18.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: ………………………………………………………………..
Tagok aláírása:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Név:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
………………………………………………………………………………………………………………………………