Cégalapítás – szerződésminta: Kft

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA
Társasági szerződés

Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság
a) társasági szerződését,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: …………………………………………………… Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: ………………………………………………………………………… Kft.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: …………………………………………………………………………
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: …………………………………………………………..
1.3. A társaság székhelye: ………………………………………………………………………………………………
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ……………………………………………………….
1.4. A társaság telephelye(i): ……………………………………………………………………………………….
1.5. A társaság fióktelepe(i): ……………………………………………………………………………………….
1.6. A cég e-mail elérhetősége: …………………………………………………………………………………..
2. A társaság tagjai
2.1. Név: …………………………………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………
Cégnév (név): ……………………………………………………………………………………………………..
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ………………………………………………………………….
Székhely: ………………………………………………………………………………………………………………
Képviseletre jogosult neve: ………………………………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………
2.2. Név: ……………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………
Cégnév (név): ……………………………………………………………………………………………………..
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ………………………………………………………………….
Székhely: ……………………………………………………………………………………………………………..
Képviseletre jogosult neve: ……………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………..
3. A társaság tevékenységi köre(i)
3.1. Főtevékenység: ………………………………………………………………………………………………………
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ………………………………………………………………………………….
3.3. A társaság ügyvezetése
a) jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) módosítására.
4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama: a) határozatlan
b) határozott, ………………………………………………………………….-ig.
5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje ………………………………………………………………………………… Ft, azaz
………………………………………………………………………………………………………….. forint, amely
a) ……………………….. Ft azaz …………………………………………………………………………. forint
készpénzből áll, amely a törzstőke …………………………………………………………….. százaléka
Ebből az alapításkor a társaság számlavezető bankjába/pénztárába befizetett összeg …………………………………. Ft, a pénzbeli hozzájárulás ……………………………….. százaléka
b) ………………………………………………………………………………………………………….. Ft, azaz
…………………………………………………………………… forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,
amely a törzstőke…………………………………….. százaléka
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás ……………. százaléka.
5.2. A tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál könyvvizsgálót
a) nem vettek igénybe.
b) igénybe vettek.
6. Az egyes tagok törzsbetétje
6.1. Név (Cégnév): ……………………………………………………………………………………………………….
Törzsbetét összege: …………………………………………………………………………………………… Ft.
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz ……………………………………………………………………………………………………… Ft.
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: ……………………………………………………….. értéke: ………………………………. Ft
6.2. Név (Cégnév): ……………………………………………………………………………………………………
Törzsbetét összege: …………………………………………………………………………………………………
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz ………………………………………………………………………………………………………. Ft.
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: ……………………………………………………….. értéke: ………………………………. Ft
7. A törzsbetétek teljesítési határideje
7.1. Amennyiben a tagok a törzsbetét készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a törzsbetétjüket képező készpénz összeget ………………………………-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába.
7.2. Amennyiben a tagok a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották rendelkezésre, kötelesek a törzsbetétjüket képező nem pénzbeli hozzájárulást………………………………………….-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított három éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani.
7.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
8. Pótbefizetés

8.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára
a) pótbefizetést előírhat.
b) pótbefizetést nem írhat elő.
8.2. A pótbefizetés legmagasabb összege: ………………………………………………………………. Ft.
8.3. A pótbefizetés teljesítésének módja:
a) pénzbeli hozzájárulás.
b) nem pénzbeli hozzájárulás.
8.4. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.
8.5. A pótbefizetés legfeljebb
a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen
b) üzleti évenként …………………………. alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).
8.6. Pótbefizetés
a) azonnali teljesítési kötelezettség
b) legfeljebb……………….. hónapon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő (pótbefizetés ütemezése).
8.7. A pótbefizetés visszafizetése
a) a teljesítés módja szerint
b) készpénzben
történik.
9. Üzletrész
9.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
9.2. Az üzletrész

a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
b) a tagok törzsbetétjétől eltér.
Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:
1. üzletrész ………………………………………..%
Név (Cégnév): ……………………………………………………………………………………………………….
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………………………..
2. üzletrész ……………………………………..%
Név (Cégnév): ……………………………………………………………………………………………………….
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………………………
3. üzletrész ……………………………………..%
Név (Cégnév): ……………………………………………………………………………………………………….
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………………………….
Név (Cégnév): …………………………………………………………………………………………………….
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………………………….
Közös képviselő: ……………………………………………………………………………………………………
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………………………….
10. Az üzletrészek átruházása, felosztása
10.1. Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve – szabadon átruházható.
10.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre
a) elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben.
b) elővásárlási jog nem illeti meg.
10.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához
a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.
b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.
Az a) pont szerinti esetben a beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.
10.4. Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen
a) az üzletrész átruházható.
b) az üzletrész nem ruházható át.
10.5. A társaság a saját üzletrészét
a) a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni.
b) a vásárlástól számított……………………………………………………….. éven/hónapon belül köteles elidegeníteni.
c) nem köteles elidegeníteni.
10.6. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.
11. A nyereség felosztása
11.1. A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg.
11.2. Az eredmény a tagok között
a) a törzsbetétek arányában oszlik meg.
b) az alábbi arányban oszlik meg:
Név (Cégnév): ……………………………………………………………………………………………………….
Arány: …………………………………….%
Név (Cégnév): …………………………………………………………………………………………………….
Arány: …………………………………….%
12. A társaság taggyűlése

12.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
12.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben
a) taggyűlés tartásával
b) írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.
12.3. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Név (Cégnév): ………………………………………………………………………………………………………..
szavazatszám: ……………………………………………………….. arány: ………………………………….%
Név (Cégnév): …………………………………………………………………………………………………….
szavazatszám: ……………………………………………………….. arány: ………………………………….%
12.4.A tagok a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben
a) nem zárják ki.
b) kizárják.
12.5. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.
12.6. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.
13. Az ügyvezető
13.1. A társaság ügyvezetője:
Név: …………………………………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………
Az ügyvezetői megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ………………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: ……………………………………………………………………………………………
13.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).
14. Cégvezető
14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
14.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: …………………………………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………
Kinevezés kezdő időpontja: ……………………………………………………………………………………..
15. Cégjegyzés
15.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Név: …………………………………………………………………………………………………………………..
15.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név: ………………………………………………………………………………………………………………….
és
Név: …………………………………………………………………………………………………………………..
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név: ……………………………………………………………………………………………………………….
és
Név: …………………………………………………………………………………………………………………..
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
16. Felügyelőbizottság
16.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
16.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: …………………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………..
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ………………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: …………………………………………………………………………………………..
16.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: …………………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………..
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: …………………………………………………………………………………
A megbízatás lejárta: ……………………………………………………………………………………………
Név: …………………………………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ………………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: ……………………………………………………………………………………………
17. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
Név: ………………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………….
Kamarai nyilvántartási száma: …………………………………………………………………………………
Cégnév: ………………………………………………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………………………………………
Székhely: ………………………………………………………………………………………………………………
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ………………
Kamarai nyilvántartási száma: …………………………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………..
Helyettes könyvvizsgáló neve: …………………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………..
A megbízatás kezdő időpontja: ………………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: ………………………………………………………………………………………………
18. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.
19. Egyéb rendelkezések
19.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
19.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: ………………………………………………………………..
Tagok aláírása:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Név:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
………………………………………………………………………………………………………………………………