Cégalapítás – szerződésminta: Egyszemélyes Kft

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

Alapító okirat

Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1.         A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1.      A társaság cégneve: [ ] Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: [ ] Kft.

 

1.2.      A társaság idegen nyelvű cégneve: [ ]

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: [ ]

 

1.3.      A társaság székhelye: [ ]

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: [ ]

 

1.4.      A társaság telephelye(i): [ ]

 

1.5.      A társaság fióktelepe(i): [ ]

2.         A társaság alapítója

Név: [ ]

Lakcím: [ ]

Cégnév (név): [ ]

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): [ ]

Székhely: [ ]

Képviseletre jogosult neve: [ ]

Lakcím: [ ]

3.         A társaság tevékenységi köre(i)

3.1.      Főtevékenység: …………………………………………………………………………………

3.2.      Egyéb tevékenységi kör(ök): ………………………………………………………………..

4.         A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:

a) határozatlan.

b) határozott, ………………………………………………………………………………… -ig

5.         A társaság törzstőkéje

5.1.      A társaság törzstőkéje ……………………………………………………………………. Ft,

azaz ………………………………………………………………………………  forint, amely

a) …………………. Ft, azaz ………………………………………….. forint készpénzből,

b) …………….. Ft, azaz …………  forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2.      Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3.      A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6.         A tag törzsbetétje

Név (Cégnév):……………………………………………………………………………………

A törzsbetét összege:………………………………………………………………………. Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: ………………………………………………………………………………..  Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:…………… Ft, mértéke a tag pénzbetétjének … %-a a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget :……………………………………-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: ………………………………………………. értéke: ………………………………. Ft.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

7.         Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8.         Az egyszemélyes társaság működése

8.1.      Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2.      Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9.         A nyereség felosztása

9.1.      A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9.2.      Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10.       Az alapítói határozat

10.1.     A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

10.2.     A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11.       Az ügyvezető

11.1.     A társaság ügyvezetésre és képviseletre jogosult ügyvezetője:

Név:…………………………………………………………………………………………………

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………

Cégnév (név): ……………………………………………………………………………………

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):……………………………………………………

Székhely: …………………………………………………………………………………………

Képviseletre jogosult neve: ………………………………………………………………….

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: …………………………………………………………….

A megbízatás lejárta:…………………………………………………………………………..

 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

12.       Cégvezető

12.1.     A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2.     Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: ………………………………………………………………………………………………..

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………

Kinevezés kezdő időpontja: …………………………………………………………………

13.       Cégjegyzés

13.1.     Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: ………………………………………………………………………………………………..

Név: ………………………………………………………………………………………………..

13.2.     Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: …………………………………………………………………………………………….

és

Név: ………………………………………………………………………………………………..

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: …………………………………………………………………………………………….

és

Név: ………………………………………………………………………………………………..

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14.       Felügyelőbizottság

14.1.     A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

14.2.     A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3.     A felügyelőbizottság tagjai:

Név: ………………………………………………………………………………………………..

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: …………………………………………………………….

A megbízatás lejárta: ………………………………………………………………………….

Név: ………………………………………………………………………………………………..

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: …………………………………………………………….

A megbízatás lejárta: ………………………………………………………………………….

Név: ………………………………………………………………………………………………..

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: …………………………………………………………….

A megbízatás lejárta: ………………………………………………………………………….

15.       Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: ………………………………………………………………………………………………..

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………

Kamarai nyilvántartási száma: ……………………………………………………………….

Cégnév: …………………………………………………………………………………………..

Cégjegyzékszám: ………………………………………………………………………………

Székhely: …………………………………………………………………………………………

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Kamarai nyilvántartási száma: ……………………………………………………………….

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………

Helyettes könyvvizsgáló neve: ……………………………………………………………..

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………

A megbízatás kezdő időpontja: …………………………………………………………….

A megbízatás lejárta: ………………………………………………………………………….

16.       A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17.       Egyéb rendelkezések

17.1.     Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

17.2.     A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt:……………………………………………………………….

 

Az alapító aláírása:

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

Név:

 

 

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

……………………………………………………………………………………………………………………..