Végrendelet

A halálunk utáni jogutódlást szabadon meghatározhatjuk. Természetesen nem szabad úgy élnünk, hogy folyamatosan életünk végére gondolunk. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ne gondoskodhatnánk arról, hogy halálunkat követően családtagjaink és rokonaink körében ne legyenek jogviták, és az emlékezés és a gyász pillanataiba ne vegyüljenek rosszindulatú megjegyzések, ellenségeskedések. Ha szeretnénk a saját kezünkbe venni életünk során megszerzett javaink sorsát, érdemes végrendeletet készítenünk. Amennyiben valamelyik közeli rokonunkkal megromlott a viszonyunk, egy olyan személy viszont, akivel nem állunk vérségi kapcsolatban, igen közel került hozzánk az évek során, dönthetünk az utóbbi javára is, az előbbit pedig kihagyhatjuk végakaratunkból. A végrendeletnek formailag is szigorú követelményeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy érvényes legyen. A végrendelet a végintézkedési forma egyik fajtája. A végintézkedés gyűjtőfogalom, amely magában foglalja a végrendeletet és a halál esetére létrejövő szerződéses formákat (halál esetére szóló ajándékozás, rendelkezés a várt örökségről, öröklési szerződés).

Mi a végrendelet?

A végrendelet az örökhagyó halála esetére szóló vagyoni rendelkezés, ami külsőleg az örökhagyótól származik.

Milyen törvényi feltételei vannak a végrendeletnek?

  • Halál esetére szóljon;
  • A tárgya vagyoni rendelkezés legyen;
  • Az írásbeli alak alapján úgy tűnjék, hogy az a végrendelkezőtől származik;
  • Okiratnak kell tartalmaznia a végrendeletet.

Milyen fajtái vannak a végrendeletnek?

Közvégrendelet, írásbeli magánvégrendelet és szóbeli végrendelet. Tehát alapvetően három formában végrendelkezhetünk: készíthetünk közvégrendeletet, írásbeli magánvégrendeletet és szóbeli végrendelet.

Mi a közvégrendelet és kik tehetnek ilyet?

Közvégrendeletet közjegyző előtt készíttethetünk. Közvégrendeletet csak közjegyző előtt lehet tenni. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében vagyoni jognyilatkozati tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú érvényesen kizárólag közvégrendeletet tehet. Aki vak, írástudatlan vagy olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van, írásban érvényesen kizárólag közvégrendeletet tehet.

Hogyan kell írni az írásbeli magánvégrendeletet?

Az írásbeli végrendeletet a végrendelkező akár maga írhatja, akár mással írathatja. Fontos, hogy más által írt végrendelet érvényességi feltétele a két tanú együttes jelenléte.

Ki tehet szóbeli végrendeletet?

Szóbeli végrendeletet az tehet, aki életét fenyegető olyan rendkívüli helyzetben van, amely írásbeli végrendeletet tételét nem teszi lehetővé. A szóbeli végrendelet érvényességéhez is kell a két tanú együttes jelenléte. Fontos, hogy a szóbeli végrendelet hatályát veszti, ha az örökhagyó a szóbeli végrendelkezés feltételéül szolgáló helyzet megszűnése után megszakítás nélkül harminc napon át nehézség nélkül alkothatott volna írásbeli végrendeletet. Tehát a szóbeli végrendelet kivételes eset, az életet fenyegető rendkívüli körülmény esetén van helye.

Ki tehet közös végrendeletet?

A közös végrendelet, azaz két vagy több személynek bármilyen alakban ugyanabba az okiratba foglalt végrendelkezése érvénytelen, de szűk kivételként az új Polgári Törvénykönyv lehetővé teszi az életközösségben együtt élő házastársak részére a közös végrendelkezést. Erre a jogügyletre speciális szabályokat ír elő az új Ptk.

Hogy kell a végrendeletet értelmezni?

A végrendeletet kétség esetén az örökhagyó feltehető akaratának megfelelően és úgy kell értelmezni, hogy az örökhagyó akarata lehetőség szerint érvényre jusson. Ez az akarati elv (favor testamenti).

A végrendelet készítéséhez ügyvédi közreműködés ajánlott

A leggyakoribb végrendelkezési forma az írásos magánvégrendelet; ezt azonban már érdemes jogi képviselőnkkel elkészíttetnünk azért, hogy valóban érvényes legyen, és ne tartalmazzon hibákat. Ha végrendeletünket nem magunk írjuk kézírással, hanem gépeljük, illetve akadályoztatásunk esetén mással íratjuk meg, a dokumentum érvényességéhez több alaki feltételnek is teljesülnie kell. Végrendeletünket ebben az esetben két tanú jelenlétében kell aláírnunk, illetve nekik is szignálniuk kell az iratot. A tanúknak ehhez nem szükséges ismerniük a végrendelet tartalmát, így nem kizárólag hozzánk közel álló személyeket választhatunk erre a feladatra. A végrendeletnek tartalmaznia kell a keltezés helyét és idejét, illetve a végrendeleti minőségre utaló kifejezést. Az örökösök megemlítésénél azokat nem kell nevükön neveznünk, de fontos, hogy egyértelműen beazonosíthatóak legyenek. Az írásbeli magánvégrendelet elkészítésénél az alaki hibák elkerülése végett érdemes öröklési jogban jártas ügyvéd közreműködését igénybe venni.

Ha segítségre van szüksége, Ha végrendelkezni szeretne, keresse ügyvédi irodánkat, ahol készséggel állunk az ön rendelkezésére!