Cégalapítás – szerződésminta: Egyszemélyes Zrt

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

Alapító okirat

Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság
a) alapító okiratát,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: ………………………………………. Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: …………………………………………………………………….. Zrt.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ………………………………………………………………………
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: …………………………………………………………
1.3. A társaság székhelye: …………………………………………………………………………………………..
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: …………………………………………………….
1.4. A társaság telephelye(i): …………………………………………………………………………………..
1.5. A társaság fióktelepe(i): ……………………………………………………………………………………
1.6. A cég e-mail elérhetősége: ……………………………………………………………………………….

2. A társaság alapítója (részvényese)

Név: …………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………….
Cégnév (név): …………………………………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): …………………………………………………………………
Székhely: …………………………………………………………………………………………………………..
Képviseletre jogosult neve: ……………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………..

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: ……………………………………………………………………………………………………….
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ………………………………………………………………………………….
3.3. A társaság ügyvezetése
a) jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája

4.1. A társaság időtartama:
a) határozatlan
b) határozott, …………..-ig.
4.2. A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje …………………………………………………………………………………….. Ft,
azaz ………………………………………………………………………………………………. forint, amely
a) ……………………………….. Ft, azaz ……………………………………………….. készpénzből áll,
amely az alaptőke …………………………………………………………………………….. százaléka
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték ………………. Ft, amely ………. százaléka
az átvenni vállalt részvények
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.
b) …………………. Ft, azaz …………………………… forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,
amely a ……………………………………………………. százaléka az átvenni vállalt részvények
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.
A nem pénzbeli hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.
5.2. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés
a) jelen alapító okirat melléklete, és a nem pénzbeli hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát
Név: …………………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………
Cégnév: ………………………………………………………………………………………………………..
Cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………………………………….
Székhely: ………………………………………………………………………………………………………….
könyvvizsgáló végezte.
b) készítésére nem kerül sor.
5.3. A nem pénzbeli hozzájárulás
5.31. tárgya: ………………………………………………….. értéke: …………………………………….. Ft,
a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma ……………………………….
névértéke megegyezik az 5.4. pontban meghatározottal.
5.4. A társaság alaptőkéje …….. darab …………………………………… Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.
5.5. A részvények előállításának módja:
a) nyomdai úton történik.
b) dematerializált módon történik.
5.6. A részvények kibocsátási értéke
a) megegyezik a részvények névértékével.
b) ………………………… Ft.
5.7. Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget ……………………..-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába.

6. A nyereség felosztása

Az alapítót (részvényest) a részvénytársaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az az alapító (részvényes) jogosult, aki az osztalékfizetésre vonatkozó döntés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

7. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító (részvényes) írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselő(ke)t értesíteni köteles.

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató

8.1. A társaságnál
a) igazgatóság működik.
b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.
8.2. Az igazgatóság elnökét az alapító választja. Az igazgatóság elnöke:
Név: ……………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: …………………………………………………………………………….
A megbízatás lejárta:……………………………………………………………………………………….
8.3. Az igazgatóság tagjai:
Név: ……………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………
Lakcím:…………………………………………………………………………………………………………….
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: ……………………………………………………………………………………….
Név:……………………………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: ……………………………………………………………………………………….
8.4. Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére
a) köteles.
b) nem köteles.
8.5. A vezérigazgató:
Név: ………………………………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………….
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: ……………………………………………………………………………………….
8.6. A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére
a) köteles.
b) nem köteles.

9. Cégvezető

9.1. A társaságnál cégvezető választására
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
9.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: …………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………
Kinevezés kezdő időpontja: …………………………………………………………………………………
10. Cégjegyzés
10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ……………………………………………………………………………………………………………….
Név: …………………………………………………………………………………………………………..
10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név: …………………………………………………………………………………………………………..
és
Név: …………………………………………………………………………………………………………..
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név: ……………………………………………………………………………………………………….
és
Név: ………………………………………………………………………………………………………….
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

11. Felügyelőbizottság

11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
11.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: ………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………..
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………………………………………………
A megbízatás lejárta: ……………………………………………………………………………………..
11.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: ………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………….
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: …………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: …………………………………………………………………………………….
Név: ………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………….
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………………………………………………
A megbízatás lejárta: ……………………………………………………………………………………..

12. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:
Név: …………………………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………..
Kamarai nyilvántartási száma: ………………………………………………………………………………
Cégnév: ………………………………………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám: ………………………………………………………………………………………………
Székhely: …………………………………………………………………………………………………………
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Kamarai nyilvántartási száma: ………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………
Helyettes könyvvizsgáló neve: ………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………
A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: …………………………………………………………………………………………..

13. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót (részvényest) illeti meg.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
14.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: …………………………………………………………………..
Az alapító aláírása:
……………………………………………………………………………………………………………………
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
……………………………………………………………………………………………………………………