Cégalapítás – szerződésminta: Egyszemélyes Zrt

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alulírott részvényes, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: ………………………………………. Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: …………………………………………………………………….. Zrt.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ………………………………………………………………………
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: …………………………………………………………
1.3. A társaság székhelye: …………………………………………………………………………………………..
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: …………………………………………………….
1.4. A társaság telephelye(i): …………………………………………………………………………………..
1.5. A társaság fióktelepe(i): ……………………………………………………………………………………

2. A társaság alapítója (részvényese)

Név: …………………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………….
Cégnév (név): …………………………………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): …………………………………………………………………
Székhely: …………………………………………………………………………………………………………..
Képviseletre jogosult neve: ……………………………………………………………………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………..

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: ……………………………………………………………………………………………………….
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ………………………………………………………………………………….

4. A társaság működésének időtartama

4.1. A társaság időtartama:
a) határozatlan
b) határozott, …………..-ig.

5.A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje …………………………………..  Ft,

azaz ……………………………………  forint, amely

 1. a) .. Ft, azaz …………………………………………………… forint készpénzből áll,

amely az alaptőke….. százaléka.

Ebből az alapításkor befizetésre kerül ……….. Ft a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely .. százaléka

az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: ………………………………………………………. db.

b) …………………………    Ft, azaz ……………………………………………………….  forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,

amely a … százaléka az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

 

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

              megnevezése: …………………………………….., értéke: ……………………………………………… Ft.

 

Részvények száma a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: …………………………. db.

 

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.

 

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés

a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát

Név:………………………………………………

Lakcím:

Cégnév: …………………………………………..

Cégjegyzékszám:   …………………………………………………..

Székhely: …………………………………………………………………

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor. 

5.3. A társaság alaptőkéje …….. darab …………………………………… Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.4. A részvények előállításának módja:

 1. a) nyomdai úton történik.
 2. b) dematerializált módon történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke

 1. a) megegyezik a részvények névértékével.
 2. b) ………………………… Ft.

5.6. Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget ……………………..-ig befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

6. A nyereség felosztása

6.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

6.2. Az ügyvezetés jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

 

7. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselet

8.1. A társaság ügyvezetéseként

 1. a) igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot.
 2. b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

8.2. Az igazgatóság tagjai:

Név: ………………………………………

Lakcím: ………………………………………………

A megbízatás

 1. a) határozott időre
 2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: …………………………………………………

A megbízatás lejárta:……………………………………………………

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban[7] látja el.

Név: …………………………………….

Lakcím: ……………………………………….

A megbízatás

 1. a) határozott időre,
 2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: …………………………………

A megbízatás lejárta: ……………………………………………………

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: ………………………………………………………………..

Lakcím: ………………………………………………….

A megbízatás

 1. a) határozott időre,
 2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ………………………………………..

A megbízatás lejárta:   ……………………………………………………………………..

8.3. A vezérigazgató:

Név: …………………………………………………………………………………………

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………….

A megbízatás

 1. a) határozott időre
 2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………………………………………………..

A megbízatás lejárta: ……………………………………………………………………………………..

 

9. Cégvezető

9.1. A társaságnál cégvezető választására
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
9.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: …………………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………
Kinevezés kezdő időpontja: …………………………………………………………………………………

10. Cégjegyzés

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ……………………………………………………………………………………………………………….
Név: …………………………………………………………………………………………………………..
10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név: …………………………………………………………………………………………………………..
és
Név: …………………………………………………………………………………………………………..
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név: ……………………………………………………………………………………………………….
és
Név: ………………………………………………………………………………………………………….
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

11. Felügyelőbizottság

11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.

11.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
11.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: ………………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………….
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: …………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: …………………………………………………………………………………….
Név: ………………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………….
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………………………………………………
A megbízatás lejárta: ……………………………………………………………………………………..

12. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:
Név: …………………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………..
Kamarai nyilvántartási száma: ………………………………………………………………………………
Cégnév: ………………………………………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám: ………………………………………………………………………………………………
Székhely: …………………………………………………………………………………………………………
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Kamarai nyilvántartási száma: ………………………………………………………………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………
Helyettes könyvvizsgáló neve: ………………………………………………………………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………
A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: …………………………………………………………………………………………..

13. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
14.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: …………………………………………………………………..
Az alapító aláírása:
……………………………………………………………………………………………………………………
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
……………………………………………………………………………………………………………………