Cégalapítás – szerződésminta: Kkt

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA

Társasági szerződés

Alulírott tagok, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: ………………………………  Közkereseti Társaság

A társaság rövidített cégneve:                                    Kkt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:2

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:2

1.3. A társaság székhelye: ………………………………………………………….

A társaság székhelye

  1. a) egyben a központi ügyintézés helye is.
  2. b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i): ……………………………………………………….

1.5. A társaság fióktelepe(i):………………………………………………………..

2. A társaság tagjai

2.1. Név: ……………………………………………………

Lakcím: …………………………………………………

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ………………………………….

Székhely:

Képviseletre jogosult neve: ……………………………………………….

Lakcím: ……………………………………………….

2.2. Név: ………………………………………………..

Lakcím: ……………………………………….

Cégnév (név): …………………………………….

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ……………………………..

Székhely:

Képviseletre jogosult neve: ………………………………

Lakcím: …………………………………………

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ………………………………….

4. A társaság működésének időtartama

 

A társaság időtartama: a) határozatlan.

b) határozott,……………………………………………. -ig.

5. A tagok felelőssége

A tagok a társaság vagyonával nem fedezett hitelezői követelések kiegyenlítéséért saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen állnak helyt.

6. A társaság vagyona

A tagok a társaság működéséhez szükséges vagyon mértékét …………………………. Ft, azaz ……………………………………… forint összegben határozzák meg, amely

a) ………………………………………………………………. Ft, azaz

…………………………………………………. forint készpénzből,

b)……………………………………………Ft, azaz

……………………………………………………….. forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból

áll.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás megnevezése és értéke:

………………………….. értéke: …………………………………………………….

………………………….. értéke: ……………………………………………………….

7. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje

7.1. Név (Cégnév): ……………………………………………….

vagyoni hozzájárulás összege: ……………………………………………Ft.

A vagyoni hozzájárulás összetétele:

a) …………………………………… Ft készpénz, amelynek rendelkezésre bocsátásának

ideje: …………………………………………………………………..    ,

módja: a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetés.

b) …………………………. megnevezésű……………….. Ft értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, amely

rendelkezésre bocsátásának ideje: …………………………………………………………

7.2. Név (Cégnév):

vagyoni hozzájárulás összege: ………………………………………… Ft.

A vagyoni hozzájárulás összetétele:

a) ………………………………… Ft készpénz, amelynek rendelkezésre bocsátásának

ideje: …………………………………………………………………………………………..    ,

módja: a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetés.

b) ………………………megnevezésű…………………….. Ft értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, amely

rendelkezésre bocsátásának ideje: …………………………………………

8. A nyereség felosztása, a veszteség viselése

8.1. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.

8.2. A nyereség és a veszteség a tagok között

a) a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg.

b) az alábbi arányban oszlik meg azzal, hogy a nyereségből vagy a veszteség viseléséből egyik tagot sem lehet kizárni:

 

Név (Cégnév):

nyereség megosztásának aránya: ……………………………..%

veszteség viselésének aránya: ……………………………………%

Név (Cégnév):……………………………………………………………

nyereség megosztásának aránya: ……………………………..%

veszteség viselésének aránya: ………………………………%

9. A tagok gyűlése

9.1. A társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése. A tagok gyűlését évente

a) legalább egyszer

b) ………………………. hónapi gyakorisággal

össze kell hívni a társaság

a) székhelyére vagy telephelyére.

b) ……………………………………………………………… címre.

9.2. A tagok gyűlése határozatképes, ha azon a leadható szavazatok

  1. a) több mint felét képviselő szavazásra jogosult tag
  2. b) … %-át képviselő szavazásra jogosult tag

részt vesz.

9.3. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény legalább háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.

9.4. A tagok gyűlése legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal bármely kérdés eldöntését a saját hatáskörébe vonhatja.

9.5. A tagok gyűlése hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok ülés tartása nélkül is határozhatnak.

9.6. A döntések meghozatalakor

  1. a) minden tagnak azonos mértékű szavazata van.
  2. b) a tagok az alábbi szavazati joggal rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak legalább egy szavazata van:

Név (Cégnév): ………………………………

szavazat száma: …………………………………………..

Név (Cégnév): ………………………………………

szavazat száma:   ……………………………………….

10. Az ügyvezetés és képviselet

A társaság ügyvezetésére és képviseletére

a) minden tag időbeli korlátozás nélkül jogosult.

A jogviszony kezdete: ……………………………………………………………………….

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

b) az alábbi tag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak):

Név: ……………………………………………………..

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy: 

Név:

Lakcím:

A jogviszony kezdete: ……………………………………………………………..

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

c) minden tag határozott ideig jogosult.

A jogviszony kezdete: ………………………………………………………………

A jogviszony vége: ……………………………………………………………..

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

d) az alábbi tag(ok) határozott ideig jogosult(ak):

Név:   ………………………………………………………………………………

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:

Név:

Lakcím:

A jogviszony kezdete: ………………………………………………………………………………………..

A jogviszony vége: …………………………………………………………………………

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

11.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: ……………………………………………………………………………………………….

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………

Kinevezés kezdő időpontja: ……………………………………………………………………….

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: …………………………………………………………………………………….

Név: ……………………………………………………………………………………………

12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: ……………………………………………………………………………..

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)Név: ……………………………………………………………………………………………………..

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

13. Könyvvizsgáló

13.1. A társaság könyvvizsgálója:

Név: …………………………………………………………………………………..

Lakcím: ………………………………………………………………………………………….

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: …………………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám: …………………………………………………………….

Székhely:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Kamarai nyilvántartási száma:

Lakcím: …………………………………………………………………………………

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím: …………………………………………………………………………………..

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta: …………………………………………………………………..

14. A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben szűnik meg.

15 .A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

16. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok

16.1. A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók. Kijelentik továbbá, hogy eltiltás hatálya alatt nem állnak.

16.2. Az ügyvezetésre és a képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy nem összeférhetetlenek, és nem állnak eltiltás hatálya alatt.

16.3. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

16.4. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ……………………………………………………………….

Tagok aláírása:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Név:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Név:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

………………………………………………………………………………………………………………………….”