Tartási szerződés

Idős, beteg, nehéz anyagi körülmények között élő, saját tulajdonú lakással rendelkező emberek gyakran kötnek fiatal párokkal tartási szerződést, amely mindkét fél számára megoldást jelent.

Mi a tartási szerződés?

Tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására; a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére jogosult.

Hogyan kell kötni tartási szerződést?

Tartási szerződést csak írásban lehet kötni. Elegendő az egyszerű írásbeliség, a lényeges tartalom rögzítése és a felek általi aláírása. Ha az ellenérték tárgya ingatlan tulajdonjoga, a szerződés érvényességéhez nem, de az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges a szerződés közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalása.

Kik lehetnek a tartási szerződés alanyai?

A szerződés alanyai az eltartó, mint tartásra kötelezett és az eltartott, mint tartásra jogosult. Kötelezetti oldalon állhat természetes és jogi személy is. Mind tartásra kötelezettként, mind jogosultként több személy is köthet szerződést.

Mi a tartási szerződés tartalma?

A kötelezett megfelelő eltartásra kötelezett. A jogosultat összességében olyan ellátásban, illetve gondozásban kell részesíteni, amely mind szükségleteinek, mind körülményeinek megfelel. A szerződés visszterhes jellegéből fakadóan, a jogosult a tartási jellegű szolgáltatások fejében ellenérték teljesítésére köteles.

Mi a tartásra kötelezett kötelezettsége?

A tartásra kötelezett kötelezettsége kiterjed a tartásra jogosult lakhatásának biztosítására, élelemmel és ruházattal való ellátásárára, gondozására, betegsége esetén ápolására és gyógyíttatására, halála esetén illő eltemettetésére.

Meddig tart a tartási szerződés és mi a sajátossága?

A szerződés huzamosabb ideig tart, főszabály szerint a jogosult haláláig, mivel ennek ideje a szerződés megkötésekor nem ismert, azaz a szerződés időtartama bizonytalan, ezért a gyakorlatban szerencseszerződésnek nevezik. A tartási szerződés sajátosságai között lényeges a szerencse jelleg, vagy még inkább a szinallagma (kölcsönösség) hiánya, ugyanis a megkötéskor a szolgáltatás mértéke és az ellenszolgáltatáshoz való viszonya kiszámíthatatlan.

Hogyan lehet a tartási szerződést módosítani és megszüntetni?

A bíróság bármelyik fél kérelmére módosíthatja a szerződést, például ha a felek közötti viszony megromlik. A bíróság a tartási szerződést átváltoztathatja életjáradéki szerződéssé. Ez akkor lehetséges, ha természetbeni tartás lehetetlenné vált, de a megszüntetésre nincs ok. Ha a szerződés célja a szerződés módosításával nem valósítható meg, bármelyik fél kérheti a bíróságtól a szerződés megszüntetését.

Ha tartási szerződést szeretne kötni, kérem, keresse fel ügyvédi irodánkat, ahol készséggel állunk az ön rendelkezésére!