Öröklési szerződés

Az öröklési szerződés a végintézkedések egy speciális formája. Sokban hasonlít ez a jogintézmény a tartási szerződésekhez, de több jelentős kérdésben is találhatunk különbségeket. A leglényegesebb különbség az, hogy míg a tartási szerződés körében az eltartó a vállalt tartás (egyesesetekben életjáradék fizetés) fejében a juttatott vagyontárgyon a szerződés megkötésével tulajdonjogot szerez, addig az öröklési szerződésnél a szerződéses örökösnek csupán öröklési várománya keletkezik, és a tulajdonjog, csak az örökhagyó halálakor száll át rá.

A törvény szerint,

„Öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében – vagyona, annak egy meghatározott része vagy meghatározott vagyontárgyak tekintetében – örökösévé nevezi; a másik fél kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve gondozás teljesítésére.”

Az idézett szöveg tartalmát tekintve lényeges változást mutat a korábbi szabályozáshoz képest. A korábbi bírói gyakorlat a csupán gondozás fejében kötött öröklési szerződést, következetesen érvénytelennek tekintette. Beláthatjuk azonban, hogy az öröklési szerződés kötésére olyan esetekben kerül sor, mikor az örökhagyónak kora vagy betegsége miatt személyes törődésre, ápolásra. gondozásra van szüksége, illetve, ha az elkövetkezendő időkre ilyen jellegű szolgáltatást szeretne biztosítani magának. A korábbi kizárólag életjáradék fejében kötött öröklési szerződések meghaladottá váltak abban a tekintetben, hogy a gondozási szolgáltatás, önmagában is vagyoni értékkel bír, így önállóan is kiköthető feltétellé vált az öröklési szerződésekben. Ezek alapján kifejezésre jut az öröklési szerződés két kifejezetten lényeges tulajdonsága. Egyrészt egy életjáradék jellegű szerződéses viszony, mely tartalom azonban végintézkedés formájában jelenik meg.

További feltétel, hogy az öröklési szerződés kedvezményezettje túlélje az örökhagyót. Ellenkező esetben kiesik a szerződéses örökös az öröklésből. Ezzel ellentétes bírói gyakorlat is kialakulóban van, egy 2009-es legfelsőbb bírósági döntés szerint amennyiben a jogutód a jogelődje által szerződésben vállalt kötelezettséget fenntartja a szerződés változatlanul fennmarad.

A társadalmi változásokhoz igazodóan újításként jelentkezik a polgári jogi szabályozásban, hogy az örökhagyó nem csak saját maga számára, hanem harmadik személy javára is köthet öröklési szerződést. Ezt az a társadalmi elvárás vezette be az írott jog világába, hogy gyakran az örökhagyónak is vannak olyan eltartottjai, akikről halála esetén szeretne gondoskodni.

Fenntartotta a Ptk. a korábbi szabályozást, miszerint az örökhagyó az öröklési szerződésben bármilyen végrendeleti rendelkezést tehet, addig a szerződéses örökösnek a szerződésbe foglalt végrendeleti rendelkezése érvénytelen.

Mik az öröklési szerződés érvényességi követelményei?

Elsődleges érvényességi szempont az örökhagyó végrendelkezési képessége. A törvény külön nem említi, mégis az írásbeli végrendeletekre vonatkozó szabályokra utalás magában foglalja ezt a szabályt is.  További különbségek, hogy:

  • akkor is a más által írt végrendelet alaki szabályit kell alkalmazni, ha azt valamelyik fél a saját kézírásával készítette
  • a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében vagyoni jognyilatkozatai tekintetében korlátozott nagykorú örökhagyó öröklési szerződésének érvényességéhez a törvényes képviselő hozzájárulása és a gyámhatóság jóváhagyása szükséges.

Milyen módon biztosítható az örökség?

A Ptk. szerint érvénytelen (semmis) az a jogügylet, mellyel az öröklési szerződéssel lekötött vagyontárgyról rendelkeznek. Ez a semmisségi ok vonatkozik mind az élők között, mind a halál esetére szóló jognyilatkozatokra. A forgalombiztonság érdekében viszont a jóhiszemű ellenérték fejében szerző harmadik fél szerzett jogát ez a szabályozás nem érinti. Az öröklési szerződés során kiemelten fontos lehetőség, hogy a szerződéses örökös, az öröklési várománya biztosítása végett kérje a szerződéses ingatlanra az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését. Ez nem feltétele az öröklési szerződés érvényességének, a biztosítás érdekében rendelkezik erről, és a szerződéses örököst megillető döntési szabadság körébe tartozik az, hogy kéri-e és ha kéri mikor kéri az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. A bejegyzés történhet az örökhagyó engedélye nélkül csupán a szerződéses örökös egyoldalú kérelmére.

A házastársak közös öröklési szerződése

Az írásbeli végrendeletekhez hasonlóan a kifejezett törvényi tiltás hiányának ellenére világosan levezethető, hogy több személy örökhagyói minőségben nem köthet érvényesen közös öröklési szerződést. A végrendeleti mintát követve, viszont a törvény lehetőséget biztosít a házastársak számára, hogy mint örökhagyók közösen szerepeljenek ugyanabban az okiratban.  További érvényességi kellék, hogy a házassági életközösség fennállása alatt kössék az öröklési szerződést. Az özvegyi jog korlátozásából fakadó hátrányokat a felek a szerződés megkötésekor rendezhetik. Ha ez nem történik meg, akkor a Ptk. diszpozitív szabályozása lép életbe ezek szerint a közösen használt vagyontárgyakon a túlélő házastársat haszonélvezeti jog illeti meg.

Az öröklési szerződés megszűnése

A korábban már vizsgált hasonlóság a tartási és életjáradéki szerződésekkel itt ismét megjelenik. A Ptk. úgy fogalmaz, hogy az öröklés szerződésekre a tartási és az életjáradéki szerződésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a módosítás és megszüntetés esetén. A megszüntetés során a felek elszámolnak egymással, illetve közös megegyezéssel szabadon módosíthatják a szerződés feltételeit a jogszabályi keretek között.

Ha öröklési szerződést kötne keressen fel egy ügyvédet

Ez a jogviszony rendkívül komplex, és gyakran az örökhagyó halála után jelentkeznek a problémák. Egy mindkét fél számára előnyös öröklési szerződés megkötése komoly szakértelmet kíván, ami minőségi ügyvédi munka során lehet érvényre juttatni. Ha Ön öröklési szerződést szeretne kötni, illetve érdeklődne ilyen témakörben keresse bátran irodánkat, készségesen állunk rendelkezésére.