Cégalapítás – szerződésminta: Zrt

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alulírott részvényesek, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

 

1.1. A társaság cégneve: ……………………………………  Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:                                                                          Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:  ………………………………………………………………..

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:   ……………………………………………………..

1.3. A társaság székhelye:

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ………………………………………..

1.4. A társaság telephelye(i): ………………………………………………………………………………….

1.5. A társaság fióktelepe(i):  ……………………………………………………………………….

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név: ……………………………………………

Lakcím: …………………………………………………………..

Cégnév (név): ………………………………………………………..

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely: ………………………………………………………

Képviseletre jogosult neve: ……………………………………………..

Lakcím:………………………………………………………….

2.2. Név: ……………………………………………………………..

Lakcím: ………………………………………………..

Cégnév (név): ……………………………………………………….

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):…………………………………………….

Székhely: ………………………………………………………….

Képviseletre jogosult neve: ………………………………………….

Lakcím: ……………………………………………………………….

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):…………………………………………………

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:

a) határozatlan.

b) határozott, ……………………………………..-ig.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje …………………………  Ft, azaz

……………………………………………………………..  forint, amely

a) Ft, azaz ………………………………………………….. forint készpénzből áll, amely az alaptőke                                   százaléka.

Ebből az alapításkor befizetett összeg ……………………………………..    Ft, amely ………………………..  százaléka az

átvenni vállalt részvények

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

b) ……………………………………………………………………  Ft, azaz

……………………………….. forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, amely az alaptőke…. százaléka.

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték                           Ft, amely ……………………….                százaléka az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés

a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát

Név: ……………………………………………………………………………….

Lakcím: ………………………………………………………….

Cégnév: ………………………………………………………………………

Cégjegyzékszám: ……………………………………………………………

Székhely: ………………………………………………………………………….

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.

5.3. A társaság alaptőkéje ……………………… darab …………………. Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.4. A részvények előállításának módja:

 1. a) nyomdai úton történik.
 2. b) dematerializált módon történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke

 1. a) megegyezik a részvények névértékével.
 2. b) Ft, azaz …………………….. forint.

5.6. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvényeknek a részvényesek közötti megoszlása

Az 5.3. pontban meghatározott részvények a részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

6.1.  Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cégnév (név): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviseletre jogosult neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vagyoni hozzájárulás: ………………………………………………………………………………………………………………  Ft, amelyből

a) készpénz: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ft,

ebből az alapításkor befizetésre kerül ……….Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;

b) nem pénzbeli hozzájárulás

megnevezése: …………………………………………………………  értéke:                                                                                Ft,

amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után:                                                                                                  db,

a nem pénzbeli hozzájárulás után:                                                                                                                             db,

összesen:                                                                                                                                                                         db.

6.2.  Név: ………………………………………………………………….

Lakcím: …………………………………………………………….

Cégnév (név): ……………………………………………………….

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviseletre jogosult neve: ………………………………………………………………..

Lakcím: …………………………………………………………………………………………

Vagyoni hozzájárulás: …………………………  Ft, amelyből

a) készpénz: …………………………………………… Ft,

ebből az alapításkor befizetésre kerül ………………Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;

b) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

megnevezése: …………………………………………………………  értéke:                                                                                Ft,

amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: ……………………………………………..  db,

a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: ………………………………………………………………..  db,

összesen:                                                                                                                                                                         db.

6.3. Amennyiben a részvényesek az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget ………………….-ig befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

7. A részvény átruházásának korlátozása

A részvények átruházásához

a) a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.

b) a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 3:220 §-ában meghatározott módon.

8. A nyereség felosztása

8.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

8.2. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

8.3. Az igazgatóság jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

9. A közgyűlés

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.

9.2. A közgyűlést évente

a) legalább egyszer

b) ……… hónapi gyakorisággal

össze kell hívni a részvénytársaság[

a) székhelyére vagy telephelyére.

b) …………………………………………………………………………………………………… címre.

9.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést a [52]vezérigazgató/igazgatóság hívja össze. A meghívót

a) postai úton

b) elektronikus úton

kell megküldeni.

9.4. A közgyűlés

a) ülés tartásával

b) írásbeli döntéshozatallal is

határozhat.

9.5. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

9.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.7. A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik.

Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselet

10.1. A társaság ügyvezetéseként

a) igazgatóság működik és a társaságot az igazgatóság tagjai képviselik.

b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

10.2. Az igazgatóság tagjai:

Név: ………………………………………………………….

Lakcím: ……………………………………………………..

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………………………………

A megbízatás lejárta:  ……………………………………………………………….

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: …………………………………………………………………………………..

Lakcím: ……………………………………………………………………………………

A megbízatás

 1. a) határozott időre58
 2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: …………………………………………………………………………………..

A megbízatás lejárta: ……………………………………………………………………………………………..

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: ……………………………………………………………………

Lakcím: ………………………………………………………………………

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ………………………………………………………………………………………..

A megbízatás lejárta: ………………………………………………………….

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

10.3.A vezérigazgató:

Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A megbízatás

 1. a) határozott időre
 2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………………………………………………………………………………………..

A megbízatás lejárta: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

 1. a) sor kerülhet.
 2. b) nem kerülhet sor.

11.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kinevezés kezdő időpontja: …………………………………………………………………………………………………………………………..

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Név: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

és

Név:………………………………………………………………………………………………………….

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

13.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

13.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta: ………………………………………………………………………………………..

Név: ………………………………………………………………………………………………………..

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A megbízatás

 1. a) határozott időre
 2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:  …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A megbízatás

 1. a) határozott időre
 2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:  …………………………………………………………………………………………………………………………………..

14. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cégjegyzékszám:

Székhely: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kamarai nyilvántartási száma:

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………………………………………………………………………………………..

A megbízatás lejárta:

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Cégközlönyben

b) társaság honlapján

tesz eleget.

16.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: …………………………………………………………………..

A részvényesek aláírása:

……………………………………………………………………………………………………………………

Név:

……………………………………………………………………………………………………………………

Név:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

 

……………………………………………………………………………………………………………………”