Cégalapítás – szerződésminta: Zrt

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság
a) alapszabályát,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:

1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: ……………………………………….. Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: ………………………………………………………………………… Zrt.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: …………………………………………………………………………
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: …………………………………………………………….
1.3. A társaság székhelye: ……………………………………………………………………………………………
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:
1.4. A társaság telephelye(i): ………………………………………………………………………………………
1.5. A társaság fióktelepe(i): ………………………………………………………………………………………
1.6. A cég e-mail elérhetősége: …………………………………………………………………………………..

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név: ………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………….
Cégnév (név): ………………………………………………………………………………………………….
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ………………………………………………………………….
Székhely: …………………………………………………………………………………………………………..
Képviseletre jogosult neve: ……………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………….
2.2. Név: ……………………………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………….
Cégnév (név): ………………………………………………………………………………………………….
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ………………………………………………………………….
Székhely: …………………………………………………………………………………………………………..
Képviseletre jogosult neve: ……………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………….

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: ……………………………………………………………………………………………………….
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ………………………………………………………………………………….
3.3. A társaság ügyvezetése
a) jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája

A társaság időtartama:
a) határozatlan
b) határozott, ……………-ig.
4.2. A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje …………………………………………………………………………………….. Ft,
azaz ………………………………………………………………………………………………. forint, amely
a) ………………………………………………………………………………………………………… Ft, azaz
………………………………………………. készpénzből áll, amely az alaptőke ……… százaléka.
Ebből az alapításkor befizetett összeg ……………….. Ft, amely ………… százaléka az átvenni vállalt részvények
(i) névértékének
(ii) kibocsátási értékének.
b) ……………………………………………………………………………………………………. Ft, azaz
………………. forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely az alaptőke ……… százaléka.
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték ………………. Ft, amely ……… százaléka az átvenni vállalt részvények
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.
5.2. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés
a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát
Név: ……………………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………..
Cégnév: ………………………………………………………………………………………………………..
Cégjegyzékszám: ………………………………………………………………………………………………
Székhely: …………………………………………………………………………………………………………
könyvvizsgáló végezte.
b) készítésére nem kerül sor.
5.3. A társaság alaptőkéje ………….. darab ……… Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.
5.4. A részvények előállításának módja:
a) nyomdai úton történik.
b) dematerializált módon történik.
5.5. A részvények kibocsátási értéke
a) megegyezik a részvények névértékével.
b) ………….. Ft, azaz ……………………………………………………………………………… forint.
5.6. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek) közötti megosztása

6.1. Az 5.3. pontban meghatározott részvények az alapítók (részvényesek) között az alábbiak szerint oszlanak meg:
Név (Cégnév): …………………………………………………………………………………………………
Vagyoni hozzájárulás: ……………………………………………………………………… Ft, amelyből
a) készpénz: ……………………………………………………………………………………………….. Ft,
b) nem pénzbeli hozzájárulás
megnevezése: …………………………………………………………. értéke: …………………… Ft.
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: ………………………………………………. db,
a nem pénzbeli hozzájárulás után: …………………………………………………………………… db,
összesen: …………………………………………………………………………………………………… db.
Név (Cégnév): ……………………………………………………………………………………………….
Vagyoni hozzájárulás: ………………………………………………………………………. Ft, amelyből
a) készpénz: ……………………………………………………………………………………………….. Ft,
b) nem pénzbeli hozzájárulás
megnevezése: ………………………………………………………………. értéke: ……………….. Ft.
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: ……………………………………………….. db,
a nem pénzbeli hozzájárulás után: …………………………………………………………………… db,
összesen: …………………………………………………………………………………………………… db.
6.2. Amennyiben az alapítók (részvényesek) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget …………-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába.
6.3. Amennyiben az alapítók (részvényesek) a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották rendelkezésre, kötelesek a fennmaradó nem pénzbeli hozzájárulást ………………………….-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított öt éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani.

7. A részvény átruházásának korlátozása

A részvények átruházásához
a) a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.
b) a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Gt. 205. §-ában meghatározott módon.

8. A nyereség felosztása

Az alapítót (részvényest) a részvénytársaságnak a 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az az alapító (részvényes) jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az alapító (részvényes) az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

9. A közgyűlés

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
9.2. A közgyűlést
a) az igazgatóság
b) a vezérigazgató
hívja össze.
9.3. A közgyűlést évente
a) legalább egyszer
b) ……………………………………………………………………………………… hónapi gyakorisággal
össze kell hívni a részvénytársaság
a) székhelyére vagy telephelyére.
b) ………………………………………………………………………………………………………….. címre.
9.4. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A meghívót
a) papíralapon
b) elektronikus úton
kell megküldeni.
9.5. A társaság a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben
a) közgyűlés tartásával
b) írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.
9.6. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. A közgyűlésen szavazati joggal a részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik.
9.7.A részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben
a) nem zárják ki.
b) kizárják.
9.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.
9.10. A közgyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

10. Az igazgatóság, a vezérigazgató

10.1. A társaságnál
a) igazgatóság működik.
b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.
10.2.Az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja. Az igazgatóság elnöke:
Név: ………………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………………………………………………….
A megbízatás lejárta: ………………………………………………………………………………………….
10.3.Az igazgatóság tagjai:
Név: …………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………..
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ………………………………………………………………………………
A megbízatás lejárta: ………………………………………………………………………………………….
Név: ………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………….
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: ………………………………………………………………………………………..
10.4.Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére
a) köteles.
b) nem köteles.
10.5.A vezérigazgató:
Név: ………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………..
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: …………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: ……………………………………………………………………………………..
10.6.A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére
a) köteles.
b) nem köteles.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
11.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: ………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………..
Kinevezés kezdő időpontja: ………………………………………………………………………………

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: …………………………………………………………………………………………………………….
Név: ………………………………………………………………………………………………………….
12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név:…………………………………………………………………………………………………………..
és
Név:
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név: …………………………………………………………………………………………………………
és
Név: …………………………………………………………………………………………………………..
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
13.2.A felügyelőbizottság elnöke:
Név: ……………………………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………….
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: …………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: ………………………………………………………………………………………
13.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: ………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………….
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: …………………………………………………………………………..
A megbízatás lejárta: ………………………………………………………………………………………
Név: …………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………….
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………………………………………………
A megbízatás lejárta: ……………………………………………………………………………………….

14. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:
Név: …………………………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………….
Kamarai nyilvántartási száma: ……………………………………………………………………………..
Cégnév: ……………………………………………………………………………………………………….
Cégjegyzékszám: ………………………………………………………………………………………………
Székhely: ………………………………………………………………………………………………………..
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ……………..
Kamarai nyilvántartási száma: ……………………………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………….
Helyettes könyvvizsgáló neve: …………………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………..
A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………………………………………………
A megbízatás lejárta: …………………………………………………………………………………………

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítókat (részvényeseket) illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) társaság honlapján
tesz eleget.
16.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: …………………………………………………………………..
Az alapítók (részvényesek) aláírása:
……………………………………………………………………………………………………………………
Név:
……………………………………………………………………………………………………………………
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
……………………………………………………………………………………………………………………