A Földhivatal előtti eljárás

Az ingatlanok mindig jelentős értéket képviselő vagyonelemek. Az ügyvédi közreműködés mellett az illetékes földhivatal eljárásának lefolytatása is szükséges ahhoz, hogy a tulajdonjog átruházása végbemenjen.

Amint a felek megkötötték a szerződést, ami a bejegyzés alapjául szolgál, megindítható a földhivatal előtti eljárás. Erről az eljáró ügyvéd gondoskodik; a tulajdonjog bejegyzése iránt kérelmet terjeszt elő az illetékes földhivatalnál. Illetékesség szempontjából a szerződés tárgyát képező ingatlan fekvése irányadó. A kérelmet a kérelmező (vevő) kpviseletében eljáró képviselő tölti ki, látja el aláírásával. Ebben a kérelemben kell feltüntetni az érintett ingatlanok darabszámát, az ez alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegét, illetve a díj megfizetésének módját. A díj kifizethető a földhivatalban iratleadáskor, készpénzben, vagy átutalással.

A kérelem II. pontjában lehet részletezni a változással érintett ingatlanokat. Az eljáró ügyvéd itt adja meg az ingatlan címét, helyrajzi számát, valamint a kérelem tárgyát; ez lehet jelzálogjog bejegyzése, módosítása, haszonélvezet alapítása, törlése vagy tulajdonjog bejegyzése. Itt kell megadni a változás jogcímét is.

A kérelemhez az ügyvédeknek mellékelni kell a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot (adásvételi szerződést) két eredeti és egy másolati példányban. A szerződés az ügyvéd ellenjegyzésével látja el. A szárazbélyegző lenyomatának a másolatokon is rajta kell lennie. A vevőnek az ingatlan adásvétellel illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. E miatt egy adatlapot is csatolni kell az adóhatóság részére, mely az ingatlan adatait, becsült forgalmi értékét, illetve a felek adatait tartalmazza. Amennyiben az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése utalással történt, úgy a befizetést tartalmazó utalási igazolást is mellékelni kell.

A szerződéskötés során keletkezhetnek egyéb fontos dokumentumok is, melyetek azonban nem kell mellékelni a földhivatali eljárás során. Kötelező például az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet értelmében energetikai tanúsítványt készíteni az ingatlanról, melyet eladó vevőnek átad. Lehetséges az is, hogy cél jellegű ügyvédi letéti szerződést is kötnek a felek a közreműködő ügyvéddel; ezt sem kell mellékelni az eljárás során.

A leadott iratokat a földhivatal iktatja, és ettől számítva indul az általános ügyintézési határidő, mely huszonegy nap. Amennyiben a földhivatal álláspontja szerint a kérelemnek pótolható hiányossága van, úgy legkésőbb a beérkezést követő tizenötödik napon hiánypótlási felhívást ad ki.