Cégalapítás – szerződésminta: Egyéni cég

AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

Alapító okirat

Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyéni cég alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

 

1.1. Az egyéni cég neve:……………………………………………. Egyéni Cég

 

Az egyéni cég rövidített cégneve:  …………………………………. ec.

 

1.2. Az egyéni cég idegen nyelvű cégneve:……………………………..

 

Az egyéni cég idegen nyelvű rövidített cégneve:…………………………………………..

 

1.3.Az egyéni cég székhelye:………………………….

Az egyéni cég székhelye

  1. a) egyben a központi ügyintézés helye is.
  2. b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:…………………………………….

 

1.4. Az egyéni cég telephelye(i):  ………………………………………………..

1.5. Az egyéni cég fióktelepe(i):  …………………………………………………….

2. Az egyéni cég tagja

Név:………………………………………………………………………

Anyja születési neve: ………………………………………………….

Lakcím:

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: ………………………………..

3. Az egyéni cég tevékenységi köre(i)

 

3.1.Főtevékenység:   ………………………………….

3.2.Egyéb tevékenységi kör(ök): ……………………………………

 

4. Az egyéni cég működésének időtartama

 Az egyéni cég időtartama:

  1. a) határozatlan.
  2. b) határozott, ……………………-ig

5.Az egyéni cég jegyzett tőkéje

 

5.1.A társaság jegyzett tőkéje……………………………………………. Ft

Azaz                                                       forint amely

a) …………………………….. Ft azaz …………………………………………………forint készpénzből áll,

amely a jegyzett tőke …………………………………………………………………………….  %-a

b)………………………. Ft, azaz ……………………………………………………….. forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani.

5.2. Osztalékelőleg fizetésére

  1. a) sor kerülhet.
  2. b) nem kerülhet sor.

 

6. Az ügyvezetés és képviselet

 

6.1.Az egyéni cég ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezető:

Név: ………………………………………………………..

Lakcím:

A megbízatás

  1. a) határozott időre
  2. b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ……………………………………..

A megbízatás lejárta: ………………………….

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

7. Cégvezető

 7.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

  1. a) sor kerülhet.
  2. b) nem kerülhet sor.

7.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: ………………………………………………..

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja: …………………………………………………………..

 

8. Cégjegyzés

 

8.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: ………………………………………….

Név: ………………………………………

 

8.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: …………………………………………..

és

Név: ……………………………………………………

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

 

9. Könyvvizsgáló

 

A társaság könyvvizsgálója:

Név:      …………………………………………………………….

Lakcím:        ………………………………………………………………………………

Kamarai nyilvántartási száma: …………………………………………………………

Cégnév:     ………………………………………………………………………

Cégjegyzékszám:     …………………………………………………………………………..

Székhely:      ……………………………………………………………………………….

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ……………………….

Kamarai nyilvántartási száma: ……………………………………………………………………….

Lakcím:        ………………………………………………………………………………………….

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:        …………………………………………………………………………………………………..

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:………………………………………………………………

 

10. Az egyéni cég megszűnése

 

Az egyéni cég jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

 

11. Egyéb rendelkezések

 

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény, az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyokra a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Kelt: ………………………………………………….

 

Az alapító aláírása: ……………………………………………

Név:

 

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

 

………………………………………………………………………………..”