Jogaink haszonélvezőként

A haszonélvezeti jog a korlátolt dologi jogok közé tartozik. A legerősebb dologi jogosultság, a tulajdonjog valamely szeletét, részelemét tartalmazó jogosultságok ezek. A haszonélvezet tartalma a törvény által körülhatárolt, hiszen e jog jellemzően más személy tulajdonában álló dolgokon áll fenn.

Haszonélvezeti jog keletkezhet szerződéssel, jogszabály erejénél fogva (például a túlélő házastárs öröklése), illetve a bíróság rendelkezése alapján is. Ingatlanra alapított haszonélvezet esetén a nyilvántartásba való bejegyzés is szükséges. A szerződés lehet ingyenes, illetve visszaterhes egyaránt, rendszeres (havi) díj azonban nem köthető ki a használatért. Haszonélvezeti jog a jogosult haláláig, jogi személy haszonélvező esetében ötven évig köthető legfeljebb.

A haszonélvező a dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja, illetve hasznait szedheti. E körben a tulajdonjog részjogosítványaival lényegében egyenértékű jogokról lehet beszélni. A dolog használata során azonban a haszonélvező köteles minden olyan tevékenységtől tartózkodni, amellyel másokat szükségtelenül zavarna, illetve másokat veszélyeztetne jogai gyakorlásában. Hasznosítási joga keretében a haszonélvező jogosult arra is, hogy meghatározott ellenértékért cserébe a dolog használatát, hasznai szedését (e jogok gyakorlását) átengedje más személyeknek. Önmagában a haszonélvezeti jog azonban forgalomképtelen.

A haszonélvező jogai gyakorlását mindenki más – még a tulajdonos is – köteles tiszteletben tartani, azoknak a gyakorlását más nem veszélyeztetheti. Ezért a tulajdonjoghoz hasonlóan a haszonélvezet abszolút szerkezetű jogviszony. A tulajdonjog részeleméhez hasonlóan jogosult a haszonélvező birtoklásra, illetve birtokvédelmet is a tulajdonostól függetlenül kérhet.

A haszonélvező mindezek mellett indokolt és ésszerű átalakításokat is végezhet; megváltoztathatja a dolog gazdasági rendeltetését, amennyiben az eredeti rendeltetés fenntartása az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes. Ami a dologgal kapcsolatos terheket illeti, a rendkívüli javítást, illetve helyreállítást (ingatlan esetében például a tető felújítása tartozhat ide) a tulajdonos köteles viselni; azok értékére a haszonélvező igényt tarthat, ha a munkálatokat a saját költségére végezte el. A kisebb értékű ráfordításokat azonban a haszonélvező köteles viselni – teszi hozzá a szakértő.

Ami a haszonélvezeti jog megszűnését illeti, a jog megszűnik az időtartam lejártával, a jogosult halálával, megszűnésével, illetve ha a jogosult nyilatkozatban lemond jogáról. A nyilatkozatra, – amennyiben a jog tárgya ingatlan – speciális alaki követelmények vonatkoztatnak, illetve a nyilvántartásból való törlés is szükséges. Megszűnik a haszonélvezet továbbá akkor is, ha a haszonélvező a dolog tulajdonosává válik.