Hűtlen kezelés minősített esetei

A hűtlenséget önmagában nem kriminalizálja a büntetőjog; a vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést annál inkább. A hűtlen kezelés a vagyon elleni bűncselekmények közé tartozó bűncselekmény. Az alábbiakban a deliktum minősített eseteit mutatjuk be.

Általánosságban elmondható, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén a jogalkotó súlyosabb büntetéssel fenyegeti az elkövetőt. Ezeket a büntető ügyvédek a bűncselekmény minősített eseteinek hívják. Minden a hűtlen kezelésre is igaz; vagyon elleni bűncselekményről lévén szó, a cselekmény súlyossága szinte számszerűsíthető. A súlyosabb minősülés tehát egyrészt az okozott kár- forintban meghatározott – nagyságától függ.

A másik oldalról, súlyosítja a büntetőjogi felelősséget, hogy ha az elkövető speciális alanyisággal rendelkezik. Idegen vagyon kezelésére irányuló jogviszony sokféleképpen keletkezhet: szerződéses viszonyból, munkaköri leírásból. A jogalkotó kitüntetett figyelmet szentel az olyan vagyonkezelési jogviszonyoknak, ahol a kedvezményezett kiskorú, vagy belátási képességében egyébként korlátozott, és az elkövető ezt visszaélve valósítja meg a tényállásszerű cselekményt. Súlyosabban minősül tehát a hűtlen kezelés, hogy ha azt gyám vagy gondnok e minőségében követi el.

A kiskorúak a nagykorúvá válásig szülői felügyelet vagy gyámság alatt állnak. A gyermek gyámja – egyéb jogosultságok mellett – vagyonkezelési feladatokat is ellát. Ha azonban a vagyonban kötelezettségszegése következtében kárt okoz, akkor megállapítható a büntetőjogi felelősség, még akkor is, hogy ha az okozott vagyoni hátrány a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó.

Hasonló a helyzet a gondnoki minőséggel is. Gondnok jellemzően a gondnokolt hozzátartozója, de végső esetben a gyámhatóság rendel ki hivatásos szakértőt. Gondnokság alatt azok a személyek állnak, akiknek belátási képességük – mentális zavar következtében – tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent. Ehhez hasonlóan, gondnokság alatt áll az is, akinek cselekvőképessége teljesen hiányzik, mert belátási képessége tartósan, teljeskörűen hiányzik.

A súlyosabb minősítés lépcsőzetes, azzal, hogy a gyám vagy gondnoki minőségben történő elkövetés esetén kisebb mertékű kár is ugyanazt a büntetést eredményezi. Így, legvégső esetben, ha a hűtlen kezelés különösen jelentős kárt okoz (ötszázmillió forint felett), az elkövető öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, míg hogy ha az elkövető gyám vagy gondnok, akkor ehhez a minősítéshez különösen nagy hátrány (ötvenmillió forint felett) okozása is elegendő.